Når dagens Musikk-Norge inntar en selvfølgelig plass på det internasjonale ‘kartet’, skyldes det ikke utelukkende orkestre og større ensembler, men enkeltpersoner hvis kapasitet og innsats bidrar til standarden. Som for eksempel flere av våre komponister. Her inntar den nå 75 år gamle Johan Kvandal en selvfølgelig plass.

Continue reading

When today’s Music Norway occupies a natural place on the international map, it is due not only to orchestras and larger ensembles, but to many of our composers` capacities and efforts. The now 75-year-old Johan Kvandal keeps a natural place here.

Continue reading

Roser norsk musikk. – Jeg er dypt imponert over bredden i dagens norske musikkliv! Det er ingen hvemsomhelst som kommer med de rosende ord: Robert Layton, en hovedskikkelse i det rike musikkliv som utfolder seg i London. Mangeårig medarbeider i det legendariske The Gramophone, mangeårig produsent i BBC.

– Skal jeg likevel komme med et ønske, er det at den merkbare bredde som eksisterer i Norge, kom bedre til uttrykk også utenfor Norges grenser. Jeg mener at Johan Kvandal er en stor komponist som vi her i England burde høre mer av.

(Utdrag)

av Kjell Bækkelund, Aftenposten, 26.10. 1993

Johan Kvandal is today central to Norwegian music and cultural life. His unwavering belief in art’s authenticity has been the guiding star in his compositional work. He has triumphed by virtue of abilities, his great talent and a workforce and zeal that impresses.

Continue reading

Johan Kvandal står idag helt sentralt i norsk musikk- og kulturliv. Hans urokkelige tro på kunstens ekthet har vært ledestjernen i hans kompositoriske virke. Han har seiret i kraft av nevnte egenskap, sitt store talent og en arbeidsevne og iver som imponerer.

Continue reading